اطلاعیه‌ها

جلسه مشاوره اساتید گروه مهندسی کامپیوتر با دانشجویان مقطع کارشناسی برای انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۰‏
جلسه مشاوره اساتید گروه مهندسی کامپیوتر با دانشجویان مقطع کارشناسی برای انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۰‏

جلسه مشاوره اساتید گروه مهندسی کامپیوتر با دانشجویان مقطع کارشناسی برای انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۰‏

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر می رساند، طبق روال نیمسال های گذشته جلسه مشاوره اساتید ‏راهنمای گروه مهندسی کامپیوتر با دانشجویان عزیز در سامانه ویانا به شرح جدول ذیل برگزار می گردد. دانشجویان با توجه به نام ‏استاد راهنمای خود که در قسمت اطلاعات جامع سامانه گلستان ثبت شده است می توانند در جلسه استاد مربوطه در سامانه ویانا ‏حضور پیدا کنند. هر یک از دانشجویان که احیانا استاد راهنما برایشان تعریف نشده است در جلسه با مدیر گروه شرکت نمایند و ‏مراتب را اطلاع دهند.‏ گروه مهندسی کامپیوتر ‎۱۸‎‏/‏‎۱۱‎‏/۱۴۰۰‏

ادامه مطلب