مهندسی برق گرایش قدرت

موضوع اصلی این مجموعه تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی است. مهندسی سیستم‌های قدرت و ماشینهای الکتریکی دو شاخه کلاسیک این گروه هستند. که در آنها مسائلی نظیر بررسی، طراحی، بهره‌برداری، کنترل و حفاظت سیستم‌های قدرت و اجزاء آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اصول کار و طراحی انواع ماشینهای الکتریکی آموزش داده می‌شود.

با توجه به نقش روز افزون کامپیوتر در شاخه‌های مهندسی امروزه اکثر تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و دستگاه‌های قدرت بوسیله کامپیوتر انجام می‌گیرد. بعلاوه در شاخه نوینی از مهندسی قدرت تحت عنوان « الکترونیک قدرت » سیستمهای که از ترکیب مبدلهای استاتیکی انرژی الکتریکی، ماشینهای الکتریکی و مدارهای الکتریکی حاصل می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی گروه قدرت شامل: ماشینهای الکتریکی ۱ و ۲، فشارقوی، مدار و اندازه‌گیری ۱ و ۲، رله و حفاظت، مبانی مهندسی برق ۱ و ۲ و کارگاه برق می‌باشد .