آزمایشگاه‌های آموزشی

الکترونیک
آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۱
آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۲
آزمایشگاه الکترونیک
آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال
آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

 

قدرت
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
آزمایشگاه عایق ها و فشار قوی
کارگاه برق
آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

 

کامپیوتر
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری
آزمایشگاه نرم افزار
آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 

کنترل
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی
آزمایشگاه ابزار دقیق
آزمایشگاه کنترل صنعتی

 

مخابرات
آزمایشگاه ریزموج و آنتن
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال